Manda Pia

Taxonomia

Codi

Nota(es) d'abast

Nota(es) sobre l'origen

Mostra la nota(es)

Termes jeràrquics

Manda Pia

Termes equivalents

Manda Pia

Termes associats

Manda Pia

63 Descripció arxivística results for Manda Pia

63 resultats directament relacionats Exclou els termes específics

Pergamí del Lligall LXXVII

Lligall format per 1, numerat amb el número 8. Tot i que és l'únic document conservat d'aquest lligall i no n'existeix cap descripció, apareix indicada com a carta del regent de la cancelleria del Regne a misser Perot Costa, de Barcelona.

Lligall de documentació solta (II)

Lligall format per 185 documents solts o composts. Inclou, entre d'altres, documentació sobre qüestions com el litigi dels Bassa de Muro amb la família Castell, l'administració de les mandes pies en el moment del traspàs de l'edifici de Monti-Sion a la Universitat Literària o unes còpies del reglament per a membres de la Congregació de l'Esperit Sant, a més d'inventaris, albarans, etc.

També inclou documents solts dels lligalls III (1), VII (1), IX (46, 48), LXXVII (15) i LXXXXII (24, 48).

Lligall de documentació del col·legi de Sant Martí de Palma

Lligall format per 21 documents, principalment lligalls.

Inclou alguns documents solts dels lligalls I (18-52) i II (31-38). Lladó i Ferragut cataloga els següents sublligalls:

 • 1600: Arbre de l'ascendència i colaterals de D. Pere Antoni de Sant Martí, fundador del Col·legi de Sant Martí.
 • 1704: Expedient Inter partes ex una R.P. Jacobum Custurer Rectorem Collegii Sancti Martini S.J. presente Civitate et ex alia R. Doctorem Nicolaum Xavarri Pbr. et alios...
 • 1732: Expedient sobre la manda pia disposta per dona Joana Burló
 • 1748: Certificat sobre el llegat de la senyora dona Laudemia Belloto Dezcallar
 • 1758: Civile, Inter Reverendisimum P. Rectorem et Co,unitatem Collegiis Sancti Martini Societatis jesu...
 • (s.d.): Instància demanant el sobreseïment del plet entre les comunitats de la parròquia de Santa Creu i la del convent de Mínims.
 • 1770: Autos de diligències practicades per a l'aplicació i destí de l'església i col·legi que fou dels Regulars de Sant Martí expatriats a la casa de Sant Gaietà del Regne de Mallorca.
 • 1774-1779: Relació dels sufragis que s'havien de celebrar a l'església del que fou el Col·legi de Sant Martí els anys 1767, 68 i 69.
 • (s.d.): Relació circumstanciada de les pies memòries del Col·legi de Sant Martí
 • (s.d.): Auto d'entrega a la parròquia de Santa Creu dels censos de l'administració de la sagristia del que fou el Col·legi de Sant Martí.
 • 1779: Expedient sobre comptes de l'administració de la sagristia del Col·legi de Sant Martí.
 • 1787: Consos del Col·legi de Sant Martí.
 • 1787: Còpia de la renúncia del p. Joaquín Conrado
 • 1772: Expedient de certificacions i relacions pertinents a varis assumptes.
 • (s.d.): Còpies de les dues Representacions fetes al Suprem Consell per mà del seu fiscal D. Josef Moñino el 12 de novembre de 1769.

Lligall de documentació solta

Lligall format per 64 documents solts o composts. Inclou, entre d'altres, a més d'inventaris i administracions de mandes pies, els següents documents:

 • Lletres apostòliques sobre facultats de la confraria de Sant Pere i Sant Bernat de la Catedral sobre poder ser visitats pel bisbe.

 • Lletres de fra benet Panyelles, bisbe de Mallorca, als sacerdots i confessors seglars i regulars sobre el breu de Benet XIV.

 • Còpia de la renúncia del P. Joaquim Conrado de la Companyia.

 • Reglament del custos de l'església i sagristia de la Universitat literària.

 • Inventari de robes, joies, quadres i altres efectes de l’església de la Real Universitat Literària que s’han entregat al seu custos, el dr. Rafel Barceló.

 • Sobre l’administració del reverned Miquel Nicolau i de Francisca Nicolau.

 • Pregó del procurador reial amb què es dona principi a la capbrevació de Mallorca.

 • Acta d’entrega de don Pedro Sancho, president del Col·legi de Monti-Sion de la suprimida Companyia de Jesús al Dr. Juan Antonio Sancho, prevere beneficiat a la Santa Església Catedral i custos elegit per el senyor Vicari General.

 • Memorial dels agravis o perjuís pretesos per lo il·lustrissim i reverend senyor bisbe e iglésia de Mallorca que són inferits a la portió temporal de la iglésia.

També inclou documents solts dels lligalls VI (62) LXIV (56) i LXXXXII (11, 38).

Pergamí del Lligall LXVIII

Lligall format per 2 documents, un numerat amb el número 26 i l'altre sense numerar. Tot i que són els únics documents conservats d'aquest lligall i no n'existeix cap descripció, es tracta de documents notarials de Marianna Alenyana i Bolea, vídua del notari Domenjo Alenyà.

Lligall de documentació del col·legi de Sant Ignasi de Pollença

Lligall format per 5 documents, principalment lligalls.

Inclou alguns documents solts del lligall I (29). Lladó i Ferragut cataloga els següents sublligalls:

 • 1770-1775: Expedient sobre el destí de l'edifici i església del Col·legi de Sant Ignasi de la vila de Pollença i compliment de les mandes pies fundades. Conté el repartiment dels ornaments i joies d'aquest col·legi entre les esglésies necessitades de l'illa.
 • (s.d.): Certificació de l'estat de l'administració de les rendes del que fou el Col·legi de Sant Ignasi de Pollença.

Llibre de pagaments de l'obra pia i profana de la senyora dna. Maria Armengol (1707-1716)

Extret de "Fons ‘Jesuïtes’ de l’Arxiu Històric de la Universitat de les Illes Balears(1308-1866)"
d'Albert Cassanyes Roig

a 27 del mismo mes y año en poder de Pedro Juan Tomás nottario.
1707-1766. 78 ff. 270 X AHUIB, Jesuïtes, Llibre 2. Libro de los pagamientos de la obra pía y legados píos y profanos de la señora doña María Armengol muger del señor Juan Miguel Antich de Llorach murió dicha señora a 30 de agosto 1707 y fue enterrada en Montesión a 31 del mismo. Hiço su testamento 148 mm. Paper. Enquadernat amb coberta de pergamí.

AHUIB, Jesuïtes, Llibre 2, sf. Sense datació. Guillem Abrí Dezcallar passa comptes d’un censal de 270 lliures durant 50 anys, quedant obligat al pagament d’una sèrie d’anualitats.
Observacions: Nota solta inserida al darrere de la coberta.

AHUIB, Jesuïtes, Llibre 2, sf. Sense datació. Llistat de deixes pies i profanes de Maria Armengol, especificant els diversos conceptes i la quantitat de diners destinat a cadascun.

AHUIB, Jesuïtes, Llibre 2, sf. Sense datació. Guillem Abrí Dezcallar passa comptes d’un censal de 270 lliures que havia de pagar per unes possessions a Sencelles, però deu diverses anualitats, que li són exigides. A continuació, llistat del pagament de censos.

AHUIB, Jesuïtes, Llibre 2, sf. Sense datació. Sumes diverses.
Observacions: Es tracta d’un paper solt.

AHUIB, Jesuïtes, Llibre 2, sf. Palma, 1 de setembre de 1707 – 10 de novembre de 1708. Diego García, rector de Monti-sion i administrador de la deixa de Maria Armengol, i Vicenç Ximénez, pare jesuïta, abonen les despeses mortuòries i les diverses deixes pies i profanes de la difunta Maria Armengol.
Observacions: La fórmula usada és la del rebut.

AHUIB, Jesuïtes, Llibre 2, sf. Palma, juny de 1716. Antoni Vallès, rector del col·legi de Monti-sion, ordena que tots els rèdits produïts pels béns de Maria Armengol serveixin per sustentar el col·legi i els pares jesuïtes que se n’ocupen, exceptuant aquelles partides destinades a la celebració de les misses i dels aniversaris de la defunció, fixades per Maria Armengol en el seu testament.
Observacions: Dos fulls. Mesures de 293 X 207 mm.

AHUIB, Jesuïtes, Llibre 2, sf. Palma, 6 de desembre de 1708. Guillem Terrassa, provisor de causes pies, allibera els hereus i marmessors de Maria Armengol per estar “adimptit ideo et alias”.

AHUIB, Jesuïtes, Llibre 2, sf. Palma, 18 de gener de 1709 – 4 de novembre de 1711. Vicenç Ximénez, administrador de la deixa de Maria Armengol, dóna compliment a les disposicions testamentàries de la difunta.
Observacions: No s’utilitza la fórmula del rebut, sinó la del certificat d’entrega.

AHUIB, Jesuïtes, Llibre 2, sf. Palma, 19 d’abril de 1712 – 4 de novembre de 1717. Pere Palmes, administrador de la deixa de Maria Armengol, dóna compliment a les disposicions testamentàries de la difunta.
Observacions: Les fórmules utilitzades són tant el rebut com els certificats d’entrega.

AHUIB, Jesuïtes, Llibre 2, sf. Sense datació. Relació de diners obtinguts arran de l’hereditat de Maria Armengol, tant pels diners dels que disposava en efectiu com pels obtinguts per la venda de les seves possessions.
Observacions: En el cas de les vendes, s’especifiquen els objectes venuts, els seus compradors i els diners obtinguts en la transacció.

AHUIB, Jesuïtes, Llibre 2, sf. Sense datació. Pedro Taguí, visitador del col·legi de Monti-sion, ordena que s’elabori un llibre de l’administració de la deixa de Maria Armengol, on es registrin les entrades i les sortides de forma enfrontada, tal i com es fa en altres llibres d’administracions.

AHUIB, Jesuïtes, Llibre 2, sf. Palma, 19 d’abril de 1712 – 22 d’abril de 1716. Joan Miquel Antich de Llorach i el marqués del Palmer, Guillermo Abrí Dezcallar, abonen uns pagaments que tenien pendents.

AHUIB, Jesuïtes, Llibre 2, sf. Palma, 28 de juny de 1716. Antoni Vallès, rector del col·legi de Monti-sion, ordena que tots els rèdits produïts pels béns de Maria Armengol serveixin per sustentar el col·legi i els jesuïtes, exceptuant-ne la part destinada a les misses quotidianes i d'aniversari disposades per la difunta en el testament.

AHUIB, Jesuïtes, Llibre 2, sf. Sense datació. Francisco Bru ratifica l’ordre donada per Antoni Vallès el 28 de juny de 1716 i prohibeix que sigui contradita en el futur.
Observacions: La ratificació es va després de comptar amb l’aprovació del provincial jesuïta Antonio Rius, que l’envia per carta el 16 de gener de 1717.