S'estan mostrant 18605 resultats

Descripció arxivística
With digital objects
Vista prèvia d'impressió View:

Pergamí 65

Concòrdia entre la universitat de Santa Margalida i Antoni sa Fortesa, ciutadà de Mallorca, sobre la forma de contribució a les talles i càrregues de la universitat de Santa Margalida per les possessions que tenia a aqueix terme. Dit sa Fortesa resta alliberat del pagament de les càrregues a canvi del pagament de 125 lliures.

Pergamí 66

Concòrdia entre la universitat de Santa Margalida i Gaspar de Puigdorfila, sobre la forma de contribució a les talles i càrregues de la universitat de Santa Margalida per les possessions que tenia a aqueix terme. Dit Puigdorfila és alliberat de la contribució a les talles i càrregues a canvi del pagament de 2 lliures censals cada any a la dita universitat.

Pergamí 61

Concòrdia entre la universitat de Santa Margalida i Arnau de Puigdorfila, donzell, sobre la forma de contribució de les seves possessions de Son calvó, son Gil i els Gassons a les talles i demés càrregues de la predita universitat. Dit Puigsdorfila resta alliberat del pagament d'aqueixes càrregues, però ell i els sues successors a la tenència de les dites possessions restaran obligats al pagament de 51 sous i 10 diners censals.

Pergamí 64

Concòrdia entre la universitat de Santa Margalida i Llucià Tornamira, sobre la forma de contribució a les talles i càrregues de la universitat de Santa Margalida per la seva possessió de la Torre, situada a aqueix terme. Dit Tornamira s'obliga a pagar cada any 4 lliures quitables a la dita universitat.

Pergamí 67

Pere Joan Font, ciutadà de Mallorca, reconeix haver rebut 426 lliures, 13 sous i 1 diner per a la quitació de 32 lliures censals que li fa la dita universitat. D'aqueix import, 400 lliures són per a la quitació i 26 lliures, 13 sous i 1 diner són per una pensió i "rata" del censal.

Pergamí 68

Antoni Fortesa, donzell de Mallorca, reconeix haver rebut 135 lliures en nom dels jurats de Santa Margalida, preu de 135 quarteres de forment que havia venut a la dita universitat.

Pergamí 69

Concòrdia entre la universitat de Santa Margalida i Ramon Torrella, cavaller, sobre la forma de contribució a les talles i càrregues de la universitat de Santa Margalida per les possessions que el dit Torrella tenia a aqueix terme i que havien estat del sagristà Cerdà i del cavaller Salvador Cerdà, difunts. .Dit Torrella és alliberat de la contribució a les talles i càrregues, però ell i els seus successors en la possessió dels béns restaran obligats al pagament de 3 lliures i 4 sous censals a la dita universitat.

Pergamí 70

Concòrdia entre la universitat de Santa Margalida i Miquel Joan de Sant Martí, sobre la forma de contribució a les talles i càrregues de la universitat de Santa Margalida per les possessions i terres de Castellet, situades a la cavallaria de Castellet.Dit Sant Martí és alliberat de la contribució a les talles i càrregues a canvi del pagament de 20 lliures censals cada any.

Pergamí 71

Pere Molines, Bernat Femenia d'Hero i Antoni Serra, jurats de Santa margalida i els consellers d'aqueixa universitat, atenint que els jurats s'encarregaren en certes quantitats de diner amb Joan Fuxà de la Serra de Muro per raó de cert forment que deixà a la dita universitat i que fou repartit entre els seus pobladors, fan gràcia als jurats que la universitat pagui l'import d'aqueixs diners.

Pergamí 72

Pere Femenia major de dies de Santa Margalida ven a Antoni Serra de la Bisbal, de Santa Margalida, una sort de terra situada a la possessió de Son Largaroni que era d'Antoni Forner i ara és de Jeroni Llompart, tinguda sota alou i jurisdicció de la Baronia que fou del Comte d'Empúries i confrontant amb la Sèquia Real, per preu de 61 lliures i 10 sous.

Pergamí 73

Bartomeu Pons major, de Santa Margalida, s'obliga amb els jurats de Santa Margalida a redimir aquelles 23 lliures i 2 sous censals que fa la universitat de Santa Margalida a Joan Fuxà de la Serra de Muro per preu de 311 lliures i 17 sous.

Pergamí 74

Joanot Muntaner de Santa Margalida ven a Antoni Vanrell de la dita parròquia un tros de terra tingut sota alou de les cavallaries (de Pere Ramon sa Fortesa?, situat a Santa Margalida, segons es desprén dels confrontes) per preu de 7 lliures i 10 sous.

Pergamí 75

Joan Jordà, habitador de la parròquia de Santa Margalida, atenint que va empenyorar una peça de terra i garriga que ell posseïa, pel preu de 60 quarteres de forment que devia a Antoni sa Fortesa, i que ara, per mor de les seves necessitats, no les pot recuperar, fa donació als jurats de Santa Margalida aquella peça de terra i garriga, de la qual no se n'assenyalen els confrontes, pagant el preu d'aquelles 60 quarteres.

Pergamí 76

Concòrdia entre la universitat de Santa Margalida i Francina Font, vídua i hereva usufructuària de mateu Font, referent a la forma de contribució per la seva possessió de la Marina. Dita Font s'obliga a pagar cada any 3 lliuyres, sens perjudici de les 3 lliures i 4 sous que ja paga per raó d'una altra concòrdia.

Pergamí 77

Bartomeu Ferragut, ferrer, Pere Pastor, Margalida, vídua de Guillem Femenia, i Mateu Muntaner, tots de Santa Margalida, i Pere Mestre, notari, reconeixen fer diversos censals al comú de les almoines de la parròquia de Santa Margalida.

Pergamí 78

Els jurats de Santa Margalida, tenint poder atorgat pel consell, s'avenen amb el picapedrer Jaume Figuera i li donen l'escarada de fer quatre capelles, dos arcs, voltes i dos claus, el portal del cementeri i la trona de l'església per preu de 570 lliures. La universitat de Santa Margalida l'abastirà de tots els pertrets i li donarà posada.

Pergamí 79

Antoni Martorell, prevere i doctor en teologia, sagristà de la Seu de Mallorca, reconeix haver rebut 553 lliures, 11 sous i 8 diners en nom del a universitat de Santa Margalida per a la quitació de 40 lliures censals que li fa la dita universitat.

Resultats 201 a 300 de 18605