S'estan mostrant 18558 resultats

Descripció arxivística
With digital objects
Vista prèvia d'impressió View:

Pergamí 169

Catarina Comelles i Serra, vídua de Ferrer de Comelles, ciutadà de Mallorca, reconeix haver rebut 225 lliures en nom de la universitat de Santa Margalida per a la quitació de 18 lliures censals que li fa la dita universitat.

Pergami 167

Sebastià Femenia, prevere natural de Santa Margalida, redueix aquelles 40 lliures censals que li fa la universitat de Santa Margalida a 28 lliures i 11 sous censals.

Pergamí 168

Catarina Comelles i Serra, vídua de Ferrer de Comelles, ciutadà de Mallorca, reconeix haver rebut 150 lliures en nom de la universitat de Santa Margalida per a la quitació de 12 lliures censals que li fa la dita universitat.

Pergamí 170

Margalida Rotger i Serra, vídua de Martí Rotger de la Ciutat d'Alcúdia reconeix haver rebut 100 lliures en nom de la universitat de Santa Margalida per a la quitació de 8 lliures censals que li fa la dita universitat.

Pergamí 172

Miquel Sunyer, doctor en lleis (?), reconeix haver rebut 406 lliures, 2 sous, i 6 diners en nom del a universitat de Santa Margalida per a la quitació de 20 lliures censals que li fa la dita universitat.

Pergamí 171

Miquel Sunyer, doctor en medicina(?), reconeix haber rebut 507 lliures, 11 sous i 8 diners en nom de la universitat de Santa Margalida per a la quitació de 25 lliures censals que li fa la dita universitat.

Pergamí 173

Pere Payeres del lloc de Búger de la vila de Campanet, ven a Pere Pons àlies Racano, teixidor de llana del lloc de Búger, mitja quarterada de terra situada al terme del lloc de Búger sota alou real, per preu de 5 sous.

Pergamí 174

Joan Femenia, Mateu Femenia i Antoni Femenia dits de Vernissa, de la vila de Santa Margalida estableixen en emfiteusi a Mestre Antoni Estelrich, sabater de Santa Margalida, una peça de terra de pertinences de la seva posessió de Vernissa, situada sota alou de la Baronia que fou del Comte d'Empúries a cens de 3 lliures i 5 sous. Dit Estelrich ha fet cinc sous d'entrada.

Pergamí 176

Els Consellers del Comú de l'església parroquial de Santa Eulària de la Ciutat de Mallorca reconeixen haver rebut 1008 lliures 6 sous i 10 diners en nom de la universitat de Santa Margalida per a la quitació de 50 lliures censals que fa aqueixa universitat al comú de dita església.

Pergamí 177

Jaume Cladera, un dels jurats de Santa Margalida, tenint poder atorgat pel consell, estableix en emfiteusi a Mateu Alemany de Santa Margalida dues quarterades de terra de pertinences de la posessió de Son Monjo, situada al terme de Santa Margalida sota alou i jurisdicció de les cavallaries de Ramon sa Fortesa, cavaller, a cens de 16 lliures i 14 sous. L'establert ha fet entrada de 5 sous.

Pergamí 178

Testament de Joana Pasqual i Tortrella, vídua de Joan Pasqual i Gordiola del lloc de Búger del terme de Campanet. Data de la còpia: 11 de juny del 1669.

Pergamí 191

Bartomeu Castelló, blanquer de Mallorca, reconeix haver rebut 3668 lliures i 5 sous en nom de la universitat de Santa Margalida per a la quitació de 165 lliures censals que li fa la dita universitat.

Pergamí 182

Antoni Monjo àlies Remenat, un dels jurats de la vila de Santa Margalida, tenint poder atorgat pel consell de dita vila, estableix en emfiteusi a Catarina Font i Esbert mitja quarterada de terra de pertinences de la posessió d'Alcudiola, situada al terme de Santa Margalida, sota alou i jurisdicció de la cavallaria d'Alcudiola de Ramon sa Fortesa, cavaller, a cens de 2 lliures i 1 sou. L'establert ha fet entrada de 5 sous.

Pergamí 187

Antoni Monjo àlies Remenat, un dels jurats de la vila de Santa Margalida, tenint poder atorgat pel consell de dita vila, estableix en emfiteusi a Margalida Alòs i Pou, vídua d'Andreu Alòs d'Alcudiola, unes casetes i tres trossos de terra contigus, de pertinences de la possessió de Son Monjo d'Alcudiola, situades al terme de Santa Margalida, sota alou i jurisdicció de la cavallaria d'Alcudiola de Ramon sa Fortesa, cavaller, a cens de 9 lliures i 5 sous. L'establert ha fet entrada de 5 sous. Aquestes casetes i closos ja havien estat establerts a Sebastià Pou, pare de dita Margalida, però no s'havia firmat l'acte d'establiment.

Pergamí 186

Antoni Monjo àlies Remenat, un dels jurats de la vila de Santa Margalida, tenint poder atorgat pel consell de dita vila, estableix en emfiteusi a Mateu Monjo àlies paraire, agricultor de Santa Margalida, dues quarterades de terra de pertinences de la possessió de Son Monjo d'Alcudiola, situades al terme de Santa Margalida, sota alou i jurisdicció de la cavallaria d'Alcudiola de Ramon sa Fortesa, cavaller, a cens de 9 lliures i 5 sous. L'establert ha fet entrada de 5 sous.

Pergamí 179

Antoni Monjo àlies Remenat, un dels jurats de la vila de Santa Margalida, tenint poder atorgat pel consell, estableix en emfiteusi a Francesc Morey, fill d'Antoni, de Santa Margalida, una quarterada de terra de pertinences de la posessió de Son Monjo d'Alcudiola, situada al terme de Santa Margalida, sota alou i jurisdicció de Ramon sa Fortesa, cavaller, a cens de 3 lliures i 5 sous. L'establert ha fet entrada de 5 sous.

Pergamí 180

Antoni Monjo àlies Remenat, un dels jurats de la vila de Santa Margalida, tenint poder atorgat pel consell de dita vila, estableix en emfiteusi a Pere Alòs , pagès de Santa Margalida, dues quarterades de terra de pertinences de la posessió de Son Monjo d'Alcudiola, situada al terme de Santa Margalida, sota alou i jurisdicció de la cavallaria d'Alcudiola de Ramon sa Fortesa, cavaller, a cens de 8 lliures. L'establert ha fet entrada de 5 sous.

Pergamí 181

Antoni Monjo àlies Remenat, un dels jurats de la vila de Santa Margalida, tenint poder atorgat pel consell de dita vila, estableix en emfiteusi a Joan Font, picapedrer de Santa Margalida, una quarterada de terra de pertinences de la posessió de Son Monjo d'Alcudiola, situada al terme de Santa Margalida, sota alou i jurisdicció de la cavallaria d'Alcudiola de Ramon sa Fortesa, cavaller, a cens de 4 lliures. L'establert ha fet entrada de 5 sous.

Pergamí 183

Antoni Monjo àlies Remenat, un dels jurats de la vila de Santa Margalida, tenint poder atorgat pel consell de dita vila, estableix en emfiteusi a Pere Esbert de Santa Margalida, mitja quarterada de terra situada al lloc d'Alcudiola, al terme de Santa Margalida, sota alou i jurisdicció de la cavallaria d'Alcudiola de Ramon sa Fortesa, cavaller, a cens de 2 lliures i 1 sou. L'establert ha fet entrada de 5 sous.

Pergamí 184

Antoni Monjo àlies Remenat, un dels jurats de la vila de Santa Margalida, tenint poder atorgat pel consell de dita vila, estableix en emfiteusi a Joan Amengual àlies Burguet de Santa Margalida, prop de tres cortons de terra de pertinences de la possessió de Son Monjo d'Alcudiola, situada al terme de Santa Margalida, sota alou i jurisdicció de la cavallaria d'Alcudiola de Ramon sa Fortesa, cavaller, a cens de 2 lliures i 16 sous. L'establert ha fet entrada de 5 sous.

Pergamí 185

Antoni Monjo àlies Remenat, un dels jurats de la vila de Santa Margalida, tenint poder atorgat pel consell de dita vila, estableix en emfiteusi a Antoni Quetgles teuler, una quarterada de terra de pertinences de la possessió de Son Monjo d'Alcudiola, situada al terme de Santa Margalida, sota alou i jurisdicció de la cavallaria d'Alcudiola de Ramon sa Fortesa, cavaller, a cens de 4 lliures i 5 sous. L'establert ha fet entrada de 5 sous.

Pergamí 188

Antoni Monjo àlies Remenat, un dels jurats de la vila de Santa Margalida, tenint poder atorgat pel consell de dita vila, estableix en emfiteusi a Bartomeu Nicolau prevere de la vila de Porreres, una quarterada de terra de pertinences de la possessió de Son Monjo, que abans fou den Joan Monjo, situada al terme de Santa Margalida, sota alou i jurisdicció de la cavallaria d'Alcudiola de Ramon sa Fortesa, cavaller, a cens de 35 sous. L'establert ha fet entrada de 5 sous.

Pergamí 189

Ramon Despuig estableix a Joan Pasqual dit del molí de Búger dues cases situades al lloc de Búger, tingudes en alou propi, a cens de 8 sous allodials inquitables i de 32 sous quitables. Dit Pasqual ha fet entrada de 20 lliures.

Pergamí 190

Pere Pons àlies Sabater, curador de Margalida Pons àlies Perot, del lloc de Búger de la parròquia de Campanet, ven a Joan Llopis àlies Portugal dos trasts de terra situats a Búger, de pertinences del Ravellar per 24 Ll.

Resultats 601 a 700 de 18558