Comptes de la Universitat Llista de l'inventari

Identificador Títol Nivell de descripció Sort ascending Data Objecte digital
02 Llibre de botiga Sèrie 1588-1732
03 Llibre de comptes del Clavari Sèrie 1670-1782
04 Pòlisses del Clavari Sèrie 1548-1778
01 Sentències dels oïdors de comptes Sèrie 1558-1780
01 Albarans del Clavari Sèrie 1547-1842