Administració Econòmica Llista de l'inventari

Identificador Sort ascending Títol Nivell de descripció Data Objecte digital
01 Expedients de pressuposts extraordinaris Sèrie 1925-1973
03 Diari d'intervenció de pagaments Sèrie 1955-1977
002 Manaments de pagament Sèrie 1982-1990
04 BUIT per ARA Sèrie
06 BUIT per ARA Sèrie
01 Cédules personals Sèrie 1874-1929
02 Contribució de quota fixa Sèrie 1833-1833
02 Contribució d'edificis i solars Sèrie 1924-1972
06 BUIT per ARA Sèrie
09 Delme Sèrie 1837-1837
12 Impost de luxe Sèrie 1893-1927
18 Talles Sèrie 1585-1845
03 Concerts amb altres institucions Sèrie 1957-1958
04 BUIT per ARA Sèrie
07 General de despeses Sèrie 1954-1990
09 Diari d'intervenció de pagaments Sèrie 1925-1990
11 BUIT per ARA Sèrie
19 Usos y consumos Sèrie 1845-1915
01 Contribucions especials Sèrie 1850-1991
03 Taxes Sèrie 1947-1991
02 Auxiliar d'ingressos Sèrie 1925-1953
05 Subauxiliar de despeses Sèrie 1886-1924
09 Auxiliar de caixa Sèrie 1917-1923
11 Llibre de comptes Sèrie 1987-1990
05 Recaptació executiva Sèrie 1966-1972
01 Extractes de comptes corrents Sèrie 1970-1975
16 Diari d'esborranys de despeses Sèrie 1886-1925
001 Manaments d'ingrés Sèrie 1982-1990
02 Cadastres i estims Sèrie 1620-1990
03 Contribucions d' immobles, conreus i ramaderia Sèrie 1823-1902
08 Contribucions extraordináries Sèrie 1812-1838
01 Actes d'arqueig Sèrie 1862-1984
08 Llibre de caixa Sèrie 1829-1991
10 Llibre de cabals Sèrie 1959-1986
01 Comptes de recaptador Sèrie 1824-1990
06 Registre de recaptació Sèrie 1967-1974
02 Llibre de botiga Sèrie 1592-1732
03 Llibre de comptes del Clavari Sèrie 1670-1782
04 Pòlisses del Clavari Sèrie 1558-1780
02 Comptes i justificacions de despeses Sèrie 1967-1975
03 Manaments de pagament Sèrie 1872-1990
06 Rendes i exaccions Sèrie 1954-1990
12 BUIT per ARA Sèrie
13 BUIT per ARA Sèrie
14 BUIT per ARA Sèrie
15 Diari d'esborranys d'ingressos Sèrie 1886-1924
02 Diari d'intervenció d'ingressos Sèrie 1955-1977
04 BUIT per ARA Sèrie
06 Llibre general de rendes i exaccions Sèrie 1966-1977
07 Llibre general de despeses Sèrie 1966-1977
003 Manaments d'ingrés i de pagament Sèrie 1966-1981
004 Llibres de valors independents i auxiliars del pressupost Sèrie 1958-1990
01 Apeos Sèrie 1817-1817
03 BUIT per ARA Sèrie
05 Normativa Sèrie 1758-1992
07 Subhastes Sèrie 1799-1953
04 Contribució del tabac Sèrie 1700-1799
06 Contribució industrial i de comerç Sèrie 1826-1973
01 Amillaraments Sèrie 1863-1956
05 Contribució de Ia riquesa rústica i pecuária Sèrie 1846-1955
08 Junta Pericial i Municipal Sèrie 1845-1954
14 Paja y Utensilios Sèrie 1814-1837
15 Patent nacional de circulació de vehicles Sèrie 1927-1959
16 Repartiment general d' utilitats Sèrie 1846-1945
04 Auxiliar de despeses Sèrie 1925-1953
07 Subauxiliar d'ingressos i despeses Sèrie 1908
02 Resguards bancaris Sèrie 1963-1984
02 Llibre de moviments i comunicacions mensuals del Pòsit Sèrie 1941-1957
01 BUIT per ARA Sèrie
01 Expedient de pressupost ordinaris i comptes municipals Sèrie 1778-1991
02 Manaments d'ingrés Sèrie 1847-1990
05 Inventaris i balanços Sèrie 1969-1981
05 Llibre de caixa Sèrie 1966-1977
03 Contribució de la sal Sèrie 1823-1885
04 Contribució de la riquesa rústica Sèrie 1800?-1990
07 Contribució de Ia riquesa urbana Sèrie 1861-1990
10 Fruits civils Sèrie 1825-1844
11 Impost industrial Sèrie 1960-1987
02 Imposts municipals Sèrie 1845-1991
03 Subauxiliar d'ingressos Sèrie 1886
12 Llibre de majors Sèrie 1862-1868
07 Liquidacions Sèrie 1825-1973
01 Concessions de crèdits del Pòsit agrícola Sèrie 1990
01 Sentències dels oïdors de comptes Sèrie 1558-1780
08 Diari d'intervenció d'ingressos Sèrie 1925-1990
10 Diari d'ingressos i pagaments Sèrie 1845-1899
01 Albarans del Clavari Sèrie 1547-1842