Operacions no pressupostàries Llista de l'inventari

Identificador Sort ascending Títol Nivell de descripció Data Objecte digital
01 Llibre de valors independents i auxiliars Sèrie 1978-1989
02 Estats d’execució no pressupostats Sèrie 2000-2005